Mga Karanasan ng mga Naging Batang Magulang sa Puerto Princesa City: Basehan Para sa Pagbuo ng Preventive Program Framework

Christine Mae Arenio, Katrina Angela Martinez
Najwa Jane Licerio, Danilo Mercurio Jr.

Abstract

Ang pananaliksik na ito ay naglayong alamin ang buhay at karanasan ng mga naging batang magulang sa loob ng Puerto Princesa City upang maging basehan sa pagbuo ng isang Preventive Program Framework. Inihalad sa pananaliksik na ito ang buhay at karanasan ng mga batang magulang base sa mga sumusunod na aspeto: konteksto (mga dahilan sa pagpasok sa sitwasyon), mga pagsubok na kinaharap, at ang epekto sa kanila ng pagiging batang magulang, kung saan nakapaloob dito ang mga pagbabago at ang mga pamamaraan ng pagharap sa sitwasyong kanilang kinahaharap. Anim na pares
ng mga kalahok ang nakalap sa iba’t ibang barangay sa Puerto Princesa City at nakita dito na karamihan ng mga naging magulang sa murang edad ay may problemadong pamilya, na kung saan sila ay iniwan ng kanilang ama, o kaya naman nakaranas ng masyadong paghihigpit o pagpapabaya sa kanila ng kanilang mga pamilya. Dito pumapasok ang kanilang mga pagsubok habang sila ay naging mga magulang, at dito nakapaloob ang reaksyon nila pati na rin ng kanilang pamilya. Sa paraan naman ng
pagharap nila sa sitwasyon, nalaman na karamihan sa kanila ay positibo na mag-isip tungo sa kinabukasan at natuto na sila mula sa kanilang mga naranasan kaya sinasabihan na nila ang kanilang mga anak sa murang edad na huwag gawin ang mga nagawa nila.

Mula dito, nalaman na ang mga batang magulang ay pare-parehas na nanggaling sa mga magugulong pamilya at sila ay pilit na gustong umalis sa sitwasyon na nasaan sila, sa paraan ng pag-alis sa siklo na kanilang ginagalawan. Hindi na nila gusto na magpatuloy ang kanilang mga naranasan pati na rin sa kanilang mga anak kaya tinatama na nila ang mga nangyayari sa kanila

Download the full paper HERE

Advertisements