Pangungulila: Ang Pagharap ng mga Naiwang Kapamilya ng Nagpatiwakal

Enrica Kristelle Nuestro, Jannie Respicio
Harrian Moronio

Abstract
Sinasabi na ang mga taong nagpapatiwakal ay nakaranas ng sakit at paghihirap ng kalooban. Ngunit ang paghihirap na naramdaman ng mga nagpatiwakal ay hindi nagtatapos sa kanilang hantungan. Ang sakit at paghihirap ng kalooban na ito ay naipapasa lamang sa mga taong nagmamahal sa nagpatiwakal. Nakatuon ang pag-aaral na ito sa miyembro ng pamilyang pilipino na nawalan ng minamahal sanhi ng
pagpapatiwakal. Saklaw nito ang kanilang mga karanasan at pagsubok at ang kanilang paraan ng pagharap sa mga pagsubok na ito. Sa paggamit ng kwalitatibong metodo ng pag-aanalisa ng datos , napag-alaman na ang palagiang pag-iisip sa pumanaw, hindi malamang dahilan ng pagpapatiwakal, pagsisi sa sarili at lungkot ay ang mga pagsubok na kinakaharap ng bawat miyembro ng pamilyang nawalan ng minamahal sanhi sa pagpapatiwakal. Gayunpaman, ang bawat miyembro ay may mga paraan ng pagharap upang unti-unti nilang matanggap ang pagkawala ng minamahal. Ilan sa mga ito ay
ang paniniwal sa yumao at paniniwala sa patutunguhan ng yumao, pananampalataya, pag-iwas, pagtutuon ng sarili sa gawain, pagiging pasibo at pagkakaroon ng motibasyon upang tuluyang matanggap ang kasalukuyang sitwasyon.

Download the full paper HERE.

Advertisements